www.eurovisionfa.com

تصویر خبرساز و حاشیه ای که منتشر شده است شایعات زیادی را به همراه داشته است.در مراسم انتخاب نماینده ی اوکراین کشور هایی از جمله آذربایجان از Vasyl Lazarovychحمایت کرده بودند.حال آنکه در این تصویر شما چهره ی Safura را در حال ملاقات با Vasyl میبینید.نظر شما درمورد این ملاقاتچیست؟