www.eurovisionfa.comاسلو - نروژ

روز چهارشنبه(دیروز) مرحله تمرین با لباس اصلی براینمایندگان حاضر در سمی فاینال دومبرگزار شد.لباس یکی از مهمترین عوامل میتواند باشد .در ادامه مطلب میتوانید تصاویری از حاشیه تمرین با لباس اصلی و مراحل آماده شدن خوانندگان سمی فاینال دوم را مشاهده نمایید.

سمی فاینال دوم امشب راس ساعت ۲3:۳۰ به وقت تهران

(راس ساعت ۲۱ به وقت اروپا)