اسلو - نروژ

یوروویژن ۲۰۱۰ هم با تمام خوبی ها و نقص هاش تموم شد.شاید کمتر کسی فکر میکرد آلمان اول بشه.حتی خود لنای ۱۹ ساله.احساساتی شدن لنا از همون موقعی که ۱۲ امتیاز به آلمان میرسید شروع شد.لنا کنترل خودش رو از دست داد و واقعا احساساتی شد و نمیدونست چی بگه.جمله اش را شروع کرد بعد گفت سلام.واقعا لحظات جالبی بود. ...

www.eurovisionfa.com

EuroVisionPersian.TKدر ادامه مطلب میخوانید:

  • تصاویر جشن قهرمانی آلمان
  • کنفرانس خبری آلمان پس از قهرمانی
  • متن + ترجمه آهنگ آلمان
  • دانلود کلیپ صوتی

EXzilogfa.comEX

اسلو - نروژ

یوروویژن ۲۰۱۰ هم با تمام خوبی ها و نقص هاش تموم شد.شاید کمتر کسی فکر میکرد آلمان اول بشه.حتی خود لنای ۱۹ ساله.احساساتی شدن لنا از همون موقعی که ۱۲ امتیاز به آلمان میرسید شروع شد.لنا کنترل خودش رو از دست داد و واقعا احساساتی شد و نمیدونست چی بگه.جمله اش را شروع کرد بعد گفت سلام.واقعا لحظات جالبی بود. ...

www.eurovisionfa.com


من برای تو همه جا رفتم ... I went everywhere for you
حتی من مو هام رو هم بریدم ... I even did my hair for you
من یه لباس زیر جدید خریدم و اونا آبی ان ... I bought new underwear, they’re blue
و اونا یه رو ز دیگه پوشیدم ... And I wore ‘em just the other day

عشق . میدونی من سرت دعوا میکنم ... Love, you know I’ll fight for you
من یه تکه از روشنایی رو برات کنار گذاشتم ... I left on the porch light for you
چه عرق کنی (خیس باشی) چه خشکباشی ... Whether you are sweet or cruel
من در هر صورت عاشتق هستم ... I’m gonna love you either way

Love, oh, love, I gotta tell you how I feel about you

عشق . آه . عشق باید بهت بگم چه احساسی نسبت به تو دارم


‘Cause I, oh, I can’t go a minute without your love

چون من . آه . من نمی تونم یک دقیقه بدون تون زنده باشم


Like a satellite, I’m in an orbit all the way around you

مثل ماهواره . توی یک گردشم تمام راه رو پیش تو


And I would fall out into the night

و من از شب به زمین می افتم


Can’t go a minute without your love

نمی تونم یک دقیقه بدون تون زنده باشم

عشق برات بدشو نگه داشتم ... Love, I got it bad for you
بهترین رو برات ذخیره کردم ... I saved the best I have for you
تو نمو بعضی وقتا ناراحت و آبی میکنی ... You sometimes make me sad and blue
راه دیگری براش نیست ... Wouldn’t have it any other way

عشق من به تو راست و حقیقته ... Love, my aim is straight and true
همیشه ادامه داره برای تو ... Cupid’s arrow is just for you
من حتی ناخن پام رو برات رنگ زدم ... I even painted my toe nails for you
انجامش دادم اما یه روز دیگه ... I did it just the other day

Love, oh, love, I gotta tell you how I feel about you

عشق . آه . عشق باید بهت بگم چه احساسی نسبت به تو دارم


‘Cause I, oh, I can’t go a minute without your love

چون من . آه . من نمی تونم یک دقیقه بدون تون زنده باشم


Like a satellite, I’m in an orbit all the way around you

مثل ماهواره . توی یک گردشم تمام راه رو پیش تو


And I would fall out into the night

و من از شب به زمین می افتم


Can’t go a minute without your love

نمی تونم یک دقیقه بدون تون زنده باشم


Oh, love, I gotta tell you how I feel about you

عشق . آه . باید بهت بگم چه احساسی نسبت به تو دارم


‘Cause I, oh, I can’t go a minute without your love

نمی تونم یک دقیقه بدون تون زنده باشم

هر جا بری . من دنبالت میآم ... Where you go, I’ll follow
تو تله گذاشتی . ما باید سرعت رو کم و زیاد کنیم ...You set the pace, we’ll take it fast and slow
من دنبالت میکنم توی راه تو ... I’ll follow in your way,
تو منو گرفتی تو منو گرفتی ... You got me, you got me
یک جو قوی تر از جاذبه... A force more powerful than gravity
اینا فیزیکن . (خلاصه بگم) هیچ راهی برای فرار نیست ... It’s physics, there’s no escape

عشق من به تو راست و حقیقته ... Love, my aim is straight and true
همیشه ادامه داره برای تو ... Cupid’s arrow is just for you
من حتی ناخن پام رو برات رنگ زدم ... I even painted my toe nails for you
انجامش دادم اما یه روز دیگه ... I did it just the other day

Love, oh, love, I gotta tell you how I feel about you

عشق . آه . عشق باید بهت بگم چه احساسی نسبت به تو دارم


‘Cause I, oh, I can’t go a minute without your love

چون من . آه . من نمی تونم یک دقیقه بدون تون زنده باشم


Like a satellite, I’m in an orbit all the way around you

مثل ماهواره . توی یک گردشم تمام راه رو پیش تو


And I would fall out into the night

و من از شب به زمین می افتم


Can’t go a minute without your love

نمی تونم یک دقیقه بدون تون زنده باشم


Oh, love, I gotta tell you how I feel about you

عشق . آه . باید بهت بگم چه احساسی نسبت به تو دارم


‘Cause I, oh, I can’t go a minute without your love

نمی تونم یک دقیقه بدون تون زنده باشم


خواهیم گذاشت.........